بازگشت به بالا بستن همه

وردپرس نسخه 3,0+مرجع توابع مورد استفاده در کد نویسی پوسته

Post Thumbnail Tags

Get Post Thumbnail IDget_post_thumnbnail_id();

Get The Post Thumbnailget_the_post_thumnbnail();

Has Post Thumbnailhas_post_thumbnail();

The Post Thumbnailthe_post_thumbnail();