بازگشت به بالا بستن همه

وردپرس نسخه 3,0+مرجع توابع مورد استفاده در کد نویسی پوسته

توابع دیدگاه ها

Cancel Comment Reply Linkcancel_comment_reply_link();

Comment Authorcomment_author();

Comment Author Emailcomment_author_email();

Comment Author Email Linkcomment_author_email_link();

Comment Author IPcomment_author_IP();

Comment Author Linkcomment_author_link();

Comment Author RSScomment_author_rss();

Comment Author URLcomment_author_url();

Comment Author URL Linkcomment_author_url_link();

Comment Datecomment_date();

Comment Excerptcomment_excerpt();

Comment Form Titlecomment_form_title();

Comment Formcomment_form();

Comment Datecomment_date();

Comment ID Fieldscomment_id_fields();

Comment Reply Linkcomment_reply_link();

Comment Textcomment_text();

Comment Text RSScomment_text_rss();

Comment Timecomment_time();

Comment Typecomment_type();

Comments Linkcomments_link();

Comments Numbercomments_number();

Comments Popup Linkcomments_popup_link();

Comments Popup Scriptcomments_popup_script();

Get Avatar get_avatar();

Next Comments Linknext_comments_link();

Paginate Comments Linknext_comments_link();

Peramlink Comments RSSpermalink_comments_rss();

Previous Comments Linkprevious_comments_link();

WP List Commentswp_list_comments();