بازگشت به بالا بستن همه

وردپرس نسخه 3,0+مرجع توابع مورد استفاده در کد نویسی پوسته

توابع نویسنده ها

The Authorthe_author();

Get The Authorget_the_author();

The Author Linkthe_author_link();

The Author Metathe_author_meta();

The Author Poststhe_author_posts();

The Author Posts Linkthe_author_posts_link();

WP Dropdown Userswp_dropdown_users();

WP List Authorswp_list_authors();