بازگشت به بالا بستن همه

وردپرس نسخه 3,0+مرجع توابع مورد استفاده در کد نویسی پوسته

توابع لیست ها و منوهای افتادنی

WP Dropdown Categories wp_dropdown_categories();

WP Dropdown Pages wp_dropdown_pages();

WP Dropdown Users wp_dropdown_users();

WP Get Archiveswp_get_archives();

WP List Authorswp_list_authors();

WP List Categorieswp_list_categories();

WP List Comments wp_list_comments();

WP List Pages wp_list_pages();

WP Page Menu wp_page_menu();