بازگشت به بالا بستن همه

وردپرس نسخه 3,0+مرجع توابع مورد استفاده در کد نویسی پوسته

توابع اطلاعات سایت

Blog Infobloginfo();

Blog Info RSSbloginfo_rss();

Get Blog Infoget_bloginfo();

Get Blog Info RSSget_bloginfo_rss();