بازگشت به بالا بستن همه

وردپرس نسخه 3,0+مرجع توابع مورد استفاده در کد نویسی پوسته

توابع پیوست ها

Get Attachment Link get_attachment_link();

Is Attachment is_attachment();

The Attachment Link the_attachment_link();

Attachment Is Image wp_attachment_is_image();

Get Attachment Image wp_get_attachment_image();

Get Attachment Image Sourcewp_get_attachment_image_src();

Get Attachment MetaDatawp_get_attachment_metadata();