بازگشت به بالا بستن همه

وردپرس نسخه 3,0+مرجع توابع مورد استفاده در کد نویسی پوسته

Login/Logout Tags

Is User Logged In is_user_logged_in();

WP Login Form wp_login_form();

WP Login URL wp_login_url();

WP Login/Logout wp_loginout();

WP Logout wp_logout();

WP Logout URLwp_logout_url();

WP Lost Password URLwp_lostpassword_url();

WP Registerwp_register();